Allmänna villkor

Artikel 1 - Definitioner
 
I dessa villkor gäller följande definitioner:
 
ångerfrist: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 
Konsument: en fysisk person som inte handlar i utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet och som ingår ett distansavtal med företagaren;
 
Dag: kalenderdag;
 
Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster där leverans- och/eller inköpsskyldigheten är utspridd över tiden;
 
Varaktig databärare: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden ta del av den lagrade informationen och återge den i oförändrad form.
 
Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
 
Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter.
på avstånd. Partnerskapsnummer: OC438605
 
Distansavtal: ett avtal där man uteslutande använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation inom ramen för ett system som näringsidkaren organiserar för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås;
Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt.
 
Allmänna villkor: Entreprenörens nuvarande allmänna villkor.
 
Artikel 2 - Identitet
 
Registrering:
BOUCHAIB LLP
32 KINBURN STREET
LONDON, UK SE16 6DW
Partnerskapsnummer OC438605
 
E-postadress: info@skinfavor.se
 
Artikel 3 - Tillämplighet
 
Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från näringsidkaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten.
 
Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning hos näringsidkaren och att de ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt, på konsumentens begäran.
 
Om distansavtalet ingås elektroniskt ska, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansförsäljningsavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
 
Om särskilda produkt- eller tjänstekrav gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje stycket tillämpas i enlighet med detta, och konsumenten kan alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne i händelse av motstridiga allmänna villkor.
 
Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är ogiltiga eller helt eller delvis upphävda, kommer avtalet och dessa villkor att fortsätta att gälla i övrigt och bestämmelsen i fråga kommer omedelbart att ersättas, i ömsesidigt samråd, med en bestämmelse som närmar sig den ursprungliga bestämmelsens räckvidd så mycket som möjligt.
 
Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.
Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor måste tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.
 
Artikel 4 - Erbjudandet
 
Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller omfattas av villkor, anges detta uttryckligen i erbjudandet.
 
Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
 
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma erbjudandet på ett korrekt sätt. Om företagaren använder sig av bilder, ska dessa vara en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.
 
Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller upplösning av avtalet.
 
Bilderna av produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de faktiska färgerna på produkterna.
 
Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:
 
priset inklusive skatter;
 
de eventuella kostnaderna för transporten;
 
hur avtalet ska ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
 
Om ångerrätten är tillämplig eller inte;
 
Betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;
 
Tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;
 
Nivån på taxan för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den normala grundtaxan för den använda kommunikationstekniken;
 
Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, i så fall, på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;
 
Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon har lämnat i samband med avtalet och vid behov korrigera dem;
 
Alla andra språk på vilka avtalet kan ingås;
 
de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt, och
 
Distansavtalets minimilängd vid en förlängd transaktion.
Valfritt: Tillgängliga storlekar, färger och typer av material.
 
Artikel 5 - Kontraktet
 
Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 ska avtalet komma till stånd vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet är uppfyllda.
 
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande kan konsumenten häva avtalet.
 
Om avtalet upprättas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 
Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - ta reda på konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
 
Företagaren ska tillsammans med varan eller tjänsten skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett lättillgängligt sätt på en varaktig databärare:
 
1.Besöksadressen till entreprenörens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;
 
2. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;
 
3.information om garantier och befintlig service efter försäljning;
 
4.de uppgifter som anges i artikel 4.3 i dessa villkor, om inte företagaren redan har lämnat dessa uppgifter till konsumenten innan avtalet genomförs;
 
5.Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.
 
Om det rör sig om ett avtal om fortlöpande prestation gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.
 
Varje avtal ingås under förutsättning att de berörda produkterna är tillräckligt tillgängliga.
 
Artikel 6 - Ångerrätt

OBSERVERA ATT SKIN FAVOR PRODUKTER ÄR HYGIENPRODUKTER (UTESLUTANDE AV ÅNGERRÄTT ARTIKEL 8.8) OCH DÄRFÖR INTE KAN RETURNERAS.
 
Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl inom 14 dagar efter mottagandet om produkterna är i originalskick med oförseglade etiketter. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en person som konsumenten och den av företagaren anmälda företrädaren tidigare utsett har mottagit produkten.
 
Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han återlämna produkten till företagaren i originalförpackningen med oförseglade etiketter, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.
 
När konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han eller hon skyldig att informera företagaren om detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mail. När konsumenten har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt måste han eller hon returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett postbevis.
 
Om konsumenten vid utgången av de tidsfrister som anges i punkterna 2 och 3 inte har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.
 
Artikel 7 - Kostnader i händelse av återkallelse
 
Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska konsumenten stå för kostnaderna för att returnera produkterna.
 
Om konsumenten har betalat ett belopp ska företagaren betala tillbaka detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att avtalet har återkallats. Förutsättningen är att produkten redan har mottagits av företagaren eller att det finns ett slutgiltigt bevis för att produkten har återlämnats fullständigt.
 
Artikel 8 - Undantag från ångerrätten
 

OBSERVERA ATT SKIN FAVOR PRODUKTER ÄR HYGIENPRODUKTER (UTESLUTNING AV ÅNGERRÄTT PUNKT 8) OCH DÄRFÖR INTE KAN RETURNERAS.


Företagaren kan utesluta konsumenten från ångerrätten för produkter som beskrivs i punkterna 1-8. Undantaget från ångerrätten är endast giltigt om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid innan avtalet ingås.
 
Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för produkter:
 
1.som har skapats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
2. som tydligt är av personlig karaktär;
3.som inte kan returneras på grund av sin karaktär;
4.som förstörs eller åldras snabbt;
5. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
6. för enskilda tidningar och tidskrifter;

  1. För ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som konsumenten har brutit förseglingen på.

8.för hygieniska produkter.


Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för tjänster:
1.om logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
2.vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan betänketiden har löpt ut;
3.om vadslagning och lotterier.
 
Artikel 9 - Priset
 
Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar som beror på ändringar av momssatserna.
 
I motsats till vad som sägs i föregående stycke får näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har någon kontroll över, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser kommer att nämnas tillsammans med erbjudandet.
 
Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
 
Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har avtalat om det och:
 
1. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
2.konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
 
De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.
 
Alla priser kan innehålla tryckfel och felskrivningar. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av feltryck och felskrivningar. Vid tryckfel är företagaren inte skyldig att leverera produkten till fel pris.
 
Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti
 
Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och på dagen för avtalets ingående gällande lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
 
En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten på grundval av avtalet kan göra gällande mot företagaren.
Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leveransen. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i nytt skick.
 
Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Företagaren är aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för råd om användning eller tillämpning av produkterna.
 
Garantin gäller inte om:
Konsumenten har själv reparerat och/eller ändrat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller ändra dem;
De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens anvisningar;
Bristen är helt eller delvis ett resultat av statliga bestämmelser som har införts eller kommer att införas om arten eller kvaliteten på de material som används.
 
Artikel 11 - Leverans och genomförande
 
Företaget kommer att iaktta största möjliga omsorg när det tar emot och genomför beställningar av produkter.
 
Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
 
Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuell ersättning.
 
Vid upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.
 
Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Det faktum att en ersättningsartikel levereras ska rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt, senast vid leveransen. Ångerrätten kan inte uteslutas med ersättningsartiklar. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.
 
Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och anmäld representant för entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.
 
Artikel 12 - Betalning
 
Om inget annat datum har avtalats bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period att löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
 
Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller specificerad betalning till operatören.
 
Om konsumenten inte betalar har företagaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, debitera konsumenten för alla förutbestämda rimliga kostnader som uppstått.
 
Artikel 13 - Klagomål
 
Reklamationer om avtalets genomförande ska beskrivas fullständigt och tydligt och lämnas in till företagaren inom 7 dagar efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.
Klagomål som lämnas in till näringsidkaren kommer att besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 
Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidigt samråd uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.
 
Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.
 
Om entreprenören anser att klagomålet är berättigat ska entreprenören efter eget gottfinnande antingen ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.
 
Artikel 14 - Tvister
På avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor gäller endast brittisk lag. Även om konsumenten bor utomlands.